head-wadnongpanjan-min
วันที่ 14 มิถุนายน 2024 12:14 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
หน้าหลัก » นานาสาระ » รังสี ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์มีความปลอดภัยหรือไม่

รังสี ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์มีความปลอดภัยหรือไม่

อัพเดทวันที่ 19 พฤษภาคม 2022

รังสี การสนับสนุนทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชน ที่สัมผัสกับรังสีรวมถึงการตรวจสุขภาพ การตรวจทางการแพทย์ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของผู้ที่มีความคลาดเคลื่อนในสถานภาพทางสุขภาพหากจำเป็น ทุกคนที่ทำงานกับแหล่งกำเนิดรังสี บุคลากรกลุ่ม A จะต้องผ่านการตรวจเบื้องต้นตามการจ้างงาน และการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันเป็นระยะตามมาตรา 34 แห่งกฎหมายของรัฐบาลกลางปี ​​2542

ในด้านสุขาภิบาลและระบาดวิทยาของประชากร ในลักษณะที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข และการพัฒนาสังคมของไทย พนักงานที่ปฏิเสธการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หากตรวจพบความเบี่ยงเบนในสถานะสุขภาพของบุคคลจากบุคลากรที่ป้องกัน ไม่ให้ทำงานกับแหล่งกำเนิดรังสีต่อไป ปัญหาของการถ่ายโอนชั่วคราวหรือถาวรของบุคคลเหล่านี้ เพื่อทำงานนอกการสัมผัสรังสีไอออไนซ์ จะถูกตัดสินในแต่ละกรณีเป็นรายบุคคล

โดยคำนึงถึงลักษณะสุขอนามัย และสุขอนามัยของสภาพการทำงาน ความทนทานและความรุนแรงของพยาธิสภาพที่ระบุ ตลอดจนแรงจูงใจทางสังคม การตรวจร่างกายเป็นระยะควรระบุบุคคลที่ต้องการรักษา บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับ รังสี ซึ่งควรใช้ระบบมาตรการป้องกัน บุคคลที่มี โรคควรมุ่งไปที่การรักษาผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน และหากจำเป็นให้ไปที่การฟื้นฟูในสถาบันการแพทย์ที่ให้บริการองค์กร ซึ่งดำเนินการกับแหล่งกำเนิดรังสี

รังสี

ในกรณีที่ได้รับรังสีโดยไม่ได้ตั้งใจ ควรมีอุปกรณ์ควบคุมรังสี วิธีการชำระล้างผิวหนัง แผลไฟไหม้และบาดแผล เมื่อทำงานกับสารกัมมันตภาพรังสีในที่โล่ง วิธีการเร่งการกำจัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีออกจากร่างกาย เครื่องป้องกันรังสี การตรวจร่างกายเป็นระยะของบุคลากรกลุ่ม A หลังจากหยุดทำงานกับแหล่งกำเนิดรังสีจะดำเนินการ ในสถาบันการแพทย์เดียวกันกับระหว่างทำงานที่ระบุหรือในสถาบันการแพทย์อื่น ของแผนกที่พวกเขาทำงานกับแหล่งกำเนิดรังสี

การตรวจทางการแพทย์ของบุคคลจากประชากร ที่ได้รับสัมผัสระหว่างปีด้วยขนาดยาที่มีประสิทธิผลมากกว่า 200 มิลลิซีเวิร์ต หรือด้วยขนาดยาสะสมมากกว่า 500 มิลลิซีเวิร์ต จากแหล่งกำเนิดหลักแหล่งใดแหล่งหนึ่งหรือ 1,000 มิลลิซีเวิร์ตจากแหล่งที่สัมผัสทั้งหมด ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย เพื่อประเมินผลกระทบของรังสีไอออไนซ์ ที่มีต่อสุขภาพของบุคลากรและประชากร กระทรวงสาธารณสุขและการพัฒนา สังคมของไทยได้จัดให้มีการฉายรังสีของรัฐ

การลงทะเบียนทางระบาดวิทยา ขั้นตอนการจัดซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลไทย ความสัมพันธ์แบบเหตุและผลของโรค ความทุพพลภาพหรือการเสียชีวิตกับกิจกรรมทางวิชาชีพหรือการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจ จัดตั้งขึ้นโดยสภาผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานอื่นๆที่กำหนดโดยรัฐบาลไทย เพื่อปรับปรุงสุขภาพของบุคลากร และประชากรที่ได้รับรังสีอย่างมีนัยสำคัญ ในการรวมวัตถุเจือปนอาหารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง และภูมิคุ้มกันที่แนะนำสำหรับใช้

โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทยไว้ในอาหาร นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีอย่างเข้มข้น เพื่อต่อต้านการแพร่กระจายของนิสัยที่ไม่ดี การสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ การลงโทษสำหรับการละเมิดข้อกำหนดของบรรทัดฐาน และกฎความปลอดภัยทางรังสี สำหรับการละเมิดกฎหมายสุขาภิบาลความรับผิดทางวินัยการบริหาร และทางอาญาได้รับการจัดตั้งขึ้นตามศิลปะ 55 แห่งกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542

ในสวัสดิการด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาของประชากร ความรับผิดชอบทางปกครองได้รับการจัดตั้งขึ้น สำหรับการละเมิดกฎหมายด้านสุขอนามัยดังต่อไปนี้ การละเมิดข้อกำหนดด้านสุขอนามัย และระบาดวิทยาสำหรับสถานที่อยู่อาศัย การดำเนินงานของอุตสาหกรรม สถานที่สาธารณะ อาคาร โครงสร้าง อุปกรณ์และการขนส่ง การละเมิดข้อกำหนดด้านสุขอนามัย และระบาดวิทยาสำหรับองค์กรด้านโภชนาการของประชากร ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าในไทย

ผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคมี สารชีวภาพ และผลิตภัณฑ์บางประเภทที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สินค้าสำหรับใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน ความต้องการ ผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุดิบอาหาร ตลอดจนวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่สัมผัส เทคโนโลยีการผลิตใหม่ การละเมิดข้อกำหนดด้านสุขอนามัย และระบาดวิทยาสำหรับแหล่งน้ำ น้ำดื่มและแหล่งน้ำดื่มของประชากร อากาศในบรรยากาศในการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบท,

อากาศในสถานที่พำนักถาวรหรือชั่วคราวของบุคคล ดิน การบำรุงรักษาดินแดนของเมือง และการตั้งถิ่นฐานในชนบทและแหล่งอุตสาหกรรม การรวบรวม การใช้ การทำให้เป็นกลาง การขนส่ง การจัดเก็บและการกำจัดของเสียจากการผลิตและการบริโภค ตลอดจนการวางแผนและการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานในเมืองและในชนบท การละเมิดข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยา สำหรับสภาพการทำงาน การศึกษาและการฝึกอบรม การทำงานกับแหล่งที่มาของปัจจัยทางกายภาพ

ซึ่งส่งผลต่อบุคคล การทำงานกับสารชีวภาพ สิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาและจุลชีววิทยาและสารพิษ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค บทลงโทษทางปกครองสำหรับการละเมิดกฎหมายสุขาภิบาล ถูกกำหนดโดยมติของเจ้าหน้าที่ ที่ใช้การกำกับดูแลด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาของรัฐ ตามอำนาจที่ให้ไว้ในศิลปะ 51 แห่งกฎหมายของรัฐบาลกลางในสวัสดิการด้านสุขอนามัย รวมถึงระบาดวิทยาของประชากร

ความรับผิดทางวินัยและทางอาญาสำหรับการละเมิดกฎหมายสุขาภิบาล ถูกกำหนดโดยกฎหมายของไทย การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางประชากรศาสตร์ของประชากร ภาวะสุขภาพร่างกายและสติปัญญาของประเทศ โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น ความชุกของปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทางสังคมและโรคที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ ประชากรมากกว่าครึ่งของประเทศอาศัยอยู่ จำเป็นต้องมีการดำเนินการปฏิรูปสังคมอย่างสม่ำเสมอ

การปฏิรูปเหล่านี้ประกอบกับการปฏิรูประบบการรักษาพยาบาล เป็นปัจจัยหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างหลักประกันความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากสุขภาพของมนุษย์ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเขา 50 เปอร์เซ็นต์ 20 เปอร์เซ็นต์จากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ แนวคิดในการปกป้องสุขภาพของประชากรของไทยเป็นระยะเวลานาน จัดให้มีการป้องกันความผิดปกติด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักและลำดับความสำคัญ ส่วนสำคัญของงานป้องกัน

การยกระดับวัฒนธรรมที่ถูกสุขอนามัย การก่อตัวของพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีในหมู่ประชากร ประสบการณ์ในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมความรู้ทางการแพทย์ และสุขอนามัยในหมู่ประชากรที่มีการจัดการอย่างดี ช่วยลดการเจ็บป่วยและการตาย ช่วยให้คนรุ่นหลังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ในด้านสาธารณสุข ประการแรก จำเป็นต้องมีอิทธิพลต่อนิสัยส่วนตัวของผู้คน โลกทัศน์

เพื่อสร้างผลประโยชน์ส่วนตัว และความรับผิดชอบในการรักษาสุขภาพของตนเอง สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว กลุ่มอาชีพส่วนบุคคล และสังคมโดยทั่วไปเพื่อปรับปรุงระดับสุขภาพของประชากร จำเป็นต้องสร้างระบบการศึกษาที่ถูกสุขลักษณะอย่างต่อเนื่อง และการอบรมเลี้ยงดูของประชากร ซึ่งควรเปิดโอกาสให้บุคคลได้ปรับปรุงวัฒนธรรมด้านสุขอนามัยตลอดชีวิต ให้ความคุ้มครองสูงสุดของประชากร ด้วยงานทางการแพทย์และการป้องกัน

รับรองคุณภาพการฝึกอบรมระดับมืออาชีพของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และไม่ใช่แพทย์ที่เข้าร่วมในงานนี้ หน่วยงานและสถาบันของรอสโปเตรบนาดซอร์ศูนย์ป้องกันทางการแพทย์ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ สำนักงานหรือแผนกป้องกันของสถาบันการแพทย์ ได้รับการเรียกร้องให้ดำเนินการตามทิศทางนี้ งานนี้ควรดำเนินการบนพื้นฐาน ของความสำเร็จของวิทยาศาสตร์ การป้องกันและการปฏิบัติที่ทันสมัย ​​บทบัญญัติหลักของการสอนและจิตวิทยา

การใช้เทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการตรวจสอบสภาวะของสิ่งแวดล้อม และวิธีการทำงานที่ใช้งานกับประชากร การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและมีสติของประชากร ในการดำเนินการตามโปรแกรมป้องกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยประเมิน โดยระบบต้นทุนยูทิลิตี้ ต้นทุนผลประโยชน์ ความคุ้มค่าในช่วง 1:7 ถึง 1:14

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ > ผลิตภัณฑ์อาหาร มีข้อกำหนดและทางเทคนิคในการผลิตอย่างไร

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4