head-wadnongpanjan-min
วันที่ 20 มีนาคม 2023 2:26 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
หน้าหลัก » นานาสาระ » บุตรบุญธรรม ข้อกำหนดสำหรับชาวต่างชาติในการรับบุตรบุญธรรม

บุตรบุญธรรม ข้อกำหนดสำหรับชาวต่างชาติในการรับบุตรบุญธรรม

อัพเดทวันที่ 14 พฤศจิกายน 2022

บุตรบุญธรรม เด็กมีความจริงจังต่อครอบครัวมาก แต่สำหรับบางครอบครัวไม่มีทางที่จะมีบุตร จึงอาจต้องการรับบุตรบุญธรรมชาวต่างชาติต้องรับเลี้ยงเด็กชาวจีนอย่างไร กระบวนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศเป็นอย่างไร การรับบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศมีผลอย่างไร เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ บรรณาธิการของ ลีเกิ้ล เอ็กซ์เพรส ต่อไปนี้จะตอบข้อสงสัยของคุณและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณ

ข้อกำหนดสำหรับชาวต่างชาติในการรับบุตรบุญธรรมชาวจีน เมื่อชาวต่างชาติรับบุตรบุญธรรมชาวจีนในประเทศจีน กฎหมายจีนจะมีผลบังคับใช้ และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญทั่วไปสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่กำหนดไว้ในกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีน ซึ่งไม่แตกต่างจากการรับบุตรบุญธรรมในประเทศ ผู้รับบุตรบุญธรรมชาวต่างชาติต้องยื่นคำขอรับบุตรบุญธรรมไปยังองค์กรรับบุตรบุญธรรมที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีน

จากรัฐบาลของประเทศที่ตนอาศัยอยู่หรือองค์กรรับบุตรบุญธรรมอื่นที่มอบหมายให้รับบุตรบุญธรรม และส่งรายงานสถานการณ์ครอบครัวของผู้รับบุตรบุญธรรมและใบรับรอง รวมถึงอายุของผู้รับบุตรบุญธรรม การแต่งงาน อาชีพ ทรัพย์สิน สุขภาพ ไม่ว่าท่านจะได้รับโทษทางอาญาหรือไม่ เป็นต้น เอกสารการรับรองที่กล่าวถึงข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองโดยสำนักงานรับรองเอกสารหรือทนายความสาธารณะในประเทศที่พำนักอาศัยและรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่พำนักอาศัย และสถานทูตจีนหรือสถานกงสุลในประเทศนั้นๆ หลังจากได้รับเอกสารดังกล่าวแล้ว องค์กรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีนสามารถช่วยผู้รับบุตรบุญธรรมในการค้นหาผู้รับบุตรบุญธรรมหากเชื่อว่าเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม หลังจากที่ผู้รับบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศได้กำหนดผู้รับบุตรบุญธรรมแล้ว เขาต้องทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคล

ที่ส่งเด็กไปรับเป็นบุตรบุญธรรม คู่สัญญาของความสัมพันธ์ในการรับบุตรบุญธรรมจะไปที่รัฐบาลของประชาชนในท้องถิ่นที่หรือสูงกว่าระดับเคาน์ตีที่ทะเบียนบ้านของผู้รับบุตรบุญธรรมตั้งอยู่เพื่อจัดการการจดทะเบียนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เมื่อดำเนินการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุคคลที่เสนอให้รับบุตรบุญธรรมจะต้องส่งการรับบุตรบุญธรรมและเอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องตามลำดับ เมื่อตรวจสอบแล้ว

ให้หน่วยงานรับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมอนุมัติการขึ้นทะเบียนและออกใบสำคัญการรับบุตรบุญธรรมหากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่มีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ของการรับบุตรบุญธรรม ขั้นตอนการรับบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั้นซับซ้อนกว่าการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมในประเทศ ขั้นตอนเฉพาะมีดังนี้

ผู้รับบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศยื่นคำขอรับบุตรบุญธรรมไปยังองค์กรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีนผ่านองค์กรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมต่างประเทศ คนต่างด้าวที่รับบุตรบุญธรรมในประเทศจีนจะต้องส่งต่อใบสมัครการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมไปยังองค์กรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลโดยผ่านรัฐบาลของประเทศเจ้าบ้านหรือองค์กรการรับบุตรบุญธรรมที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล รัฐบาล ต่อไปนี้จะเรียกว่า องค์กรการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีน

และส่งรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ครอบครัวของผู้รับบุตรบุญธรรมและหลักฐาน คำขอรับบุตรบุญธรรม รายงานสถานการณ์ครอบครัว และหนังสือรับรองของผู้รับบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศ ให้ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นคนต่างด้าว ซึ่งรับรองโดยเจ้าหน้าที่ทางการทูตของประเทศที่ตนตั้งอยู่หรือสถาบันที่ได้รับอนุญาตจาก อำนาจทางการฑูตและรับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศนั้นๆ

ของเอกสารดังต่อไปนี้ คำขอรับบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ สูติบัตร หลักฐานสถานภาพการสมรส หลักฐานการประกอบอาชีพ รายได้ทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทรัพย์สิน ใบรับรองสุขภาพร่างกาย หลักฐานพิสูจน์ว่าเขาได้รับโทษทางอาญาหรือไม่ หนังสือรับรองของหน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศบ้านเกิดของผู้รับบุตรบุญธรรมที่ยินยอมรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ รายงานสถานการณ์ครอบครัว รวมถึงการระบุตัวตนของผู้รับบุตรบุญธรรม

ความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของการรับบุตรบุญธรรม สถานภาพครอบครัวและประวัติทางการแพทย์ แรงจูงใจในการรับบุตรบุญธรรม และลักษณะที่เหมาะสมในการดูแลเด็ก เป็นต้น คนต่างด้าวที่ทำงานหรือเรียนที่ประเทศจีนและอาศัยอยู่ในประเทศจีนเกินหนึ่งปี ให้ยื่นเอกสารที่ระบุไว้ในวรรคก่อนนอกเหนือจากใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกาย และให้ยื่นใบรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกให้โดยหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน อาชีพ

หลักฐานรายได้ทางเศรษฐกิจหรือสถานะทรัพย์สิน หลักฐานว่าพวกเขาได้รับโทษทางอาญาหรือไม่ และใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายที่ออกโดยสถาบันการแพทย์ที่ระดับเขตหรือสูงกว่า คนจีนที่ออกไปรับบุตรบุญธรรมยื่นคำขอรับบุตรบุญธรรมและอนุมัติต่อกรมกิจการพลเรือนของประเทศของเรา ให้ผู้ส่งไปรับบุตรบุญธรรมยื่นหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่และบัตรประจำตัวผู้พำนัก หากสถาบันสวัสดิการสังคมเป็นผู้ส่งเด็กไปรับบุตรบุญธรรม บัตรประจำตัวของผู้รับผิดชอบ

และหนังสือรับรองการทะเบียนบ้านของ ผู้รับบุตรบุญธรรมและเอกสารการรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน หากพ่อแม่โดยสายเลือดของผู้รับบุตรบุญธรรม รวมถึงผู้ที่หย่าร้าง ถูกสั่งให้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม หลักฐานว่าบิดามารดาโดยสายเลือดไม่สามารถสนับสนุนได้เนื่องจากปัญหาพิเศษและความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าบิดามารดาผู้ให้กำเนิดทั้งสองตกลงที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม จะต้องยื่น ในหมู่พวกเขา

ถ้าบิดาผู้ให้กำเนิดบุตรบุญธรรมถูกส่งไปรับบุตรบุญธรรมเพียงฝ่ายเดียวเนื่องจากเป็นม่ายหรือไม่ทราบที่อยู่ของผู้รับบุตรบุญธรรมคนใดคนหนึ่ง ใบรับรองการตายหรือสูญหายของคู่สมรสและข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรว่าบิดามารดาของ คู่สมรสที่เสียชีวิตหรือสูญหายไม่ใช้สิทธิในการดูแลจะต้องยื่น บิดามารดาของผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีความสามารถเต็มที่ในการประพฤติตัวทางแพ่ง และหากผู้ปกครองคนอื่นของผู้รับบุตรบุญธรรมถูกส่งไปรับบุตรบุญธรรม

ให้ยื่นว่าบิดามารดาของผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีความสามารถเต็มที่ในการประพฤติตัวทางแพ่งและก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรม หลักฐานการเป็นผู้ปกครองและหลักฐานการเป็นผู้ปกครอง หากบิดามารดาของผู้รับบุตรบุญธรรมเสียชีวิตและผู้ปกครองของผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ส่งบุตรไปรับบุตรบุญธรรม ใบมรณะบัตรของบิดามารดาโดยกำเนิดของผู้รับบุตรบุญธรรม หนังสือรับรองความรับผิดชอบที่แท้จริงของผู้ปกครองในการเป็นผู้ปกครอง

และความยินยอมของบุคคลอื่น โดยมีภาระผูกพันในการส่งบุตรไปรับเป็นบุตรบุญธรรม ถ้าสถานสงเคราะห์เป็นสถานรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ให้ยื่นหนังสือรับรองการละทิ้ง การละทิ้ง และการค้นพบเด็ก ตลอดจนหนังสือรับรองการพบบิดามารดาหรือผู้ปกครองอื่น หากผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นเด็กกำพร้า จะต้องยื่นใบมรณะบัตรของผู้ปกครองเด็กกำพร้าหรือใบมรณะบัตรและความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้อื่นที่มีหน้าที่สนับสนุนเด็กกำพร้าตกลงรับตำแหน่ง

หากเด็กพิการถูกรับไปเป็นบุตรบุญธรรม จะต้องยื่นใบรับรองความพิการของเด็กที่ออกโดยสถาบันการแพทย์ที่หรือสูงกว่าระดับเขตด้วย ให้กรมโยธาธิการของรัฐบาลประชาชนของจังหวัด เขตปกครองตนเองหรือเทศบาลสังกัดรัฐบาลกลางโดยตรง สอบทานใบรับรองและเอกสารรับรองที่ส่งมาโดยบุคคลที่จะรับบุตรบุญธรรม และประกาศการค้นหาบิดามารดาโดยสายเลือดของทารกที่ถูกทอดทิ้งและ เด็กที่ไม่สามารถหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดได้ หากผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุคคลที่ถูก

รับไปเป็นบุตรบุญธรรมถือว่ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายการรับบุตรบุญธรรม องค์กรการรับบุตรบุญธรรมของจีนจะได้รับแจ้งรายชื่อของการรับบุตรบุญธรรมและบุคคลที่กำหนดให้รับ บุตรบุญธรรม ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของการรับบุตรบุญธรรม กฎหมายและเอกสารและเอกสารรับรองดังต่อไปนี้จะถูกส่งต่อในเวลาเดียวกัน สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวผู้พำนักของบุคคลที่ส่งเด็กไปรับบุตรบุญธรรม

บุตรบุญธรรม

หากสถาบันสวัสดิการสังคมเป็นผู้ส่งเด็กไปรับบุตรบุญธรรม บัตรประจำตัวของผู้รับผิดชอบ สำเนาและภาพถ่ายหนังสือรับรองการละทิ้งหรือเด็กกำพร้าของผู้รับบุตรบุญธรรม ใบทะเบียนบ้าน รายงานการเจริญเติบโต และใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกาย ประกาศของฝ่ายกิจการพลเรือนในรัฐบาลประชาชนของจังหวัด เขตปกครองตนเอง และเทศบาลโดยตรงภายใต้รัฐบาลกลางเพื่อหาทารกที่ถูกทอดทิ้งหรือบิดามารดาโดยสายเลือดของเด็ก

ให้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นระดับจังหวัด หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่ประกาศ หากผู้ปกครองโดยสายเลือดหรือผู้ปกครองคนอื่นๆ ของทารกและเด็กที่ถูกทอดทิ้งไม่เรียกร้องพวกเขา ให้ถือว่าทารกและเด็กที่ถูกทอดทิ้งซึ่งไม่สามารถหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดได้ การอนุมัติและการแจ้งการรับบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ หลังจากตรวจสอบคำขอรับบุตรบุญธรรมและใบรับรองที่เกี่ยวข้องของผู้รับบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศแล้ว องค์กรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีน

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมและอ้างถึงความประสงค์ของการรับบุตรบุญธรรมต่างประเทศ ลูกบุญธรรม ที่เหมาะสมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้รับบุตรบุญธรรมและบุคคลที่กำหนดให้รับบุตรบุญธรรมจะถูกส่งไปยังผู้รับบุตรบุญธรรมต่างประเทศผ่านทางรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรการรับบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศ หากผู้รับบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศยินยอมรับบุตรบุญธรรม องค์กรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีนจะออกหนังสือแจ้งการรับ

บุตรบุญธรรมในประเทศจีน และในขณะเดียวกันก็แจ้งให้ฝ่ายกิจการพลเรือนของรัฐบาลประชาชนในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เขตปกครองตนเองหรือเทศบาลทราบโดยตรง ให้รัฐบาลกลางออกประกาศให้บุคคลดังกล่าวรับเป็นบุตรบุญธรรมว่าผู้รับบุตรบุญธรรมได้รับอนุมัติให้รับเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว การขึ้นทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมในต่างประเทศ ขั้นแรก ผู้รับบุตรบุญธรรมชาวต่างชาติควรดำเนินการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมด้วยตนเอง ชาวต่างชาติที่มาจีน

เพื่อรับบุตรบุญธรรมควรเดินทางมาประเทศจีนด้วยตนเองเพื่อผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน หากสามีและภรรยารับเลี้ยงบุตรบุญธรรมร่วมกันควรมาประเทศจีนเพื่อผ่านพิธีการรับบุตรบุญธรรมด้วยกันหากฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาประเทศจีนได้ด้วยเหตุผลบางประการควรให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความไว้วางใจเป็นลายลักษณ์อักษร หนังสือมอบอำนาจควรได้รับการรับรองและรับรองความถูกต้องโดยประเทศที่มันตั้งอยู่

ประการที่สอง ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุคคลที่กำหนดให้รับบุตรบุญธรรมควรสรุปข้อตกลงการรับบุตรบุญธรรม ชาวต่างชาติที่มาประเทศจีนเพื่อรับบุตรบุญธรรมจะต้องทำข้อตกลงการรับบุตรบุญธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรกับบุคคลที่กำหนดให้เด็กเป็นบุตรบุญธรรม ข้อตกลงจะเป็นสามเท่า และผู้รับบุตรบุญธรรมและบุคคลที่เสนอให้รับบุตรบุญธรรมจะต้องถือหนึ่งสำเนาแต่ละฉบับ และผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนการรับเป็นบุตรบุญธรรมจะเก็บสำเนาไว้หนึ่งฉบับ

เมื่อผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนการรับเป็นบุตรบุญธรรม ประการที่สามหน่วยงานสำหรับการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ หลังจากตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว คู่สัญญาในความสัมพันธ์การรับบุตรบุญธรรมจะร่วมกันไปที่กรมกิจการพลเรือนของรัฐบาลประชาชนของจังหวัด เขตปกครองตนเอง หรือเทศบาลโดยตรงภายใต้รัฐบาลกลางที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรของผู้รับบุตรบุญธรรมเพื่อจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม

ประการที่สี่ เอกสารที่ควรส่งสำหรับการลงทะเบียนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ในการขอจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ในการรับบุตรบุญธรรมจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนคนต่างด้าวเพื่อรับบุตรบุญธรรมในประเทศจีน ส่งข้อตกลงการรับบุตรบุญธรรม และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับ ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องจัดเตรียมหนังสือแจ้งที่ออกโดยองค์กรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีน

เพื่อรับบุตรบุญธรรมในประเทศจีน รวมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายของผู้รับบุตรบุญธรรม ให้ผู้ส่งไปรับเป็นบุตรบุญธรรมต้องจัดให้มีประกาศที่ออกโดยกรมโยธาธิการของรัฐบาลประชาชนของจังหวัด เขตปกครองตนเอง หรือเทศบาลโดยตรงภายใต้รัฐบาลกลางว่าผู้รับบุตรบุญธรรมได้รับอนุมัติรับเป็นบุตรบุญธรรม ตลอดจนครัวเรือนของบุคคลนั้น สมุดทะเบียนและบัตรประจำตัวผู้พำนัก หากสถาบันสวัสดิการสังคมเป็นผู้ส่งเด็กไปรับเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องรับผิดชอบ

บัตรประจำตัวของบุคคล ภาพถ่ายของผู้รับบุตรบุญธรรม ประการที่ห้า การทบทวนและการลงทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ หลังจากได้รับคำขอขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวเพื่อรับบุตรบุญธรรมในประเทศจีนและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้รับบุตรบุญธรรมแล้ว ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุคคลที่ส่งเขาออกไปรับบุตรบุญธรรมจะต้องดำเนินการตรวจสอบภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ในวันถัดไป หากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ใช้มาตรการในการขึ้นทะเบียนเด็กก็จะจัดการกับการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมสำหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนบุตรบุญธรรม มีการสร้างความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน หน่วยงานรับจดทะเบียนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจะแจ้งให้องค์กรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีนทราบถึงผลการลงทะเบียน การรับรองเอกสารการรับบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

หลังจากที่คู่กรณีของความสัมพันธ์การรับบุตรบุญธรรมผ่านการจดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมแล้ว หากทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอการรับรองการรับบุตรบุญธรรม ให้ไปที่สถาบันรับรองเอกสารที่มีคุณสมบัติสำหรับการรับรองที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศในสถานที่ที่จดทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมเพื่อดำเนินการรับรองเอกสาร ของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม การรับบุตรบุญธรรมจากต่างประเทศคืออะไร

ความถูกต้องของการรับบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหมายถึงประเภทของตัวตนและสิทธิและภาระผูกพันที่ผู้รับบุตรบุญธรรมมีกับบุคคลที่ส่งออกเพื่อรับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและผู้รับบุตรบุญธรรมหลังจากการจัดตั้งการรับบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมโดยชาวต่างชาติในประเทศจีนจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมของจีนที่เกี่ยวข้อง

และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการรับบุตรบุญธรรมที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ผู้รับบุตรบุญธรรมตั้งอยู่ ปัญหาที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศที่ผู้รับบุตรบุญธรรมตั้งอยู่และบทบัญญัติของกฎหมายจีนจะได้รับการจัดการผ่านการปรึกษาหารือโดยหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ ข้างต้นเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับชาวต่างชาติในการรับบุตรบุญธรรมชาวจีน

นำเสนอโดยบรรณาธิการของ ลีเกิ้ล เอ็กซ์เพรส สำหรับ ชาวต่างชาติที่รับบุตรบุญธรรมชาวจีน ในประเทศจีน กฎหมายจีนจะมีผลบังคับใช้และผู้ที่มีความสัมพันธ์ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมของจีน ข้อกำหนดที่สำคัญทั่วไปไม่แตกต่างจากการรับบุตรบุญธรรมในประเทศ หากคุณมีคำถามทางกฎหมายอื่นๆ โปรดปรึกษา ลีเกิ้ล เอ็กซ์เพรส

บทความที่น่าสนใจ : ทันตแพทย์ การนัดหมายของทันตแพทย์เริ่มต้นแต่ละครั้ง

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4